Vedtægter - Osmedhjul.dk

Gå til indhold
Vedtægter for
osmedhjul.dk

§1. Navn: osmedhjul.dk er en forening med hjemsted i Viborg Kommune.

§2. Formål og arbejdsgrundlag:

Foreningen har til formål at skabe rammer for fysisk og social udfoldelse for personer hvis fysiske eller psykiske udfordringer har skabt afhængighed af hjul.

Foreningen tager ikke stilling til politiske, religiøse eller sociale forskelle. Derimod forventes det, at medlemmer på tværs af disse samarbejder med gensidig respekt.

Foreningen vil skabe et udviklende og spændende fællesskab, hvor medlemmerne får mulighed for at udfordre sig selv og dyrke sine sociale kompetencer. Gennem træning, arrangementer og projekter søger foreningen at fremme det enkelte medlems udfoldelser, med respekt for det enkelte medlems personlige udgangspunkt. Det er vigtigt at medlemmerne deltager i den demokratiske udviklingsproces af foreningen.

§3. Medlemskab:

Betalt kontingent er at betragte, som gyldigt medlemskab. Kontingent opkræves i januar måned. Når et medlem er i kontingentrestance ud over regnskabsårets afslutning, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Desuden kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis særlige forhold giver anledning dertil.

§3.1 For at opnå medlemskab af osmedhjul.dk, samt stemmeret til generalforsamlingen, kræves der en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som medfører afhængighed af hjul.

Derudover tillades der støttemedlemskab, til personer som måtte have lyst til at støtte op om foreningen og deltage i foreningens arrangementer. Støttemedlemmer har ingen stemmeret ved generalforsamling, men deltager derudover på lige vilkår.

§4. Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskab, samt status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorens påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.  

§5. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og skal varsles mindst 10 dage før ved annoncering over for medlemmerne. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Alle medlemmer, med undtagelse af støttemedlemmer, er stemmeberettigede og kan vælges til foreningens bestyrelse.  
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Beretning fra formand, samt planer for det næste år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Fastsættelse/godkendelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, samt eventuelt godkendelse af kasserer.
Valg af revisorer og suppleanter.
Eventuelt.

Alle valg kan forlanges at være skriftlige, og alle beslutninger skal tages ved almindelig flertal.

§6. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen, eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne som ønskes behandlet. Denne varsles på samme måde, som den ordinære generalforsamling.

§7. Bestyrelsen:

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer er valgt af generalforsamlingen for en toårig periode, hvor suppleanter er valgt for en etårig periode. Der vælges 1 formand (lige år), 2 bestyrelsesmedlemmer, en kasserer (ulige år) samt en revisor (lige år). Kasserer og revisor kan vælges eksternt.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen koordinerer foreningens daglige drift og angiver retningslinjer for foreningens virke, samt er ansvarlig for foreningens økonomiske grundlag.

Stk. 3. Årsregnskabet skal underskrives og godkendes af hele bestyrelsen, og udleveres til de fremmødte på generalforsamlingen.
                           
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i samråd kontingenter for foreningens medlemmer. Fremsættes til godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens møder føres protokol.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis opgave og sammenhæng fastsættes af bestyrelsen. I disse udvalg skal sidde mindst en fra bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen påser at foreningens formål følges.

§8. Kapitalforhold og hæftelser:

Stk. 1. Foreningen hæfter alene med sine aktiver for de forpligtigelser, som bestyrelsen pådrager denne, mens der ikke er nogen personlig hæftelse for medlemmer af bestyrelsen eller andre.

Stk. 2. Forpligtigelser, der påtages som led i den daglige drift, kræver 2 underskrifter. Bestyrelsens formand og kasserer er bemyndiget til at afgive disse underskrifter.

Stk. 3. Revisor forsyner regnskabet med påtegning om den foretagne revision. Såfremt revisionen har givet anledning til særlige bemærkninger, redegør revisor herfor i en beretning.

§9. Vedtægtsændring:

Medlemmer kan stille forslag om vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamling når mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§10. Opløsning:

Stk.1. Foreningen kan kun opløses såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to ekstraordinære generalforsamlinger stemmer derfor. Bestyrelsen træffer beslutning om den praktiske og økonomiske afvikling af foreningen. Eventuelt overskud skal doneres til fremme af muligheder i én eller flere handicaporganisationer.

Vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 13.06.2020©2021 Osmedhjul.dk
Tilbage til indhold